Forretningsbetingelser

Sidst opdateret 7. november 2023

FORRETNINGSBETINGELSER
Per Damgård Transport ApS beskæftiger sig med distribution af postpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, og hellæs samt varehoteldrift.
Nærværende forretningsbetingelser regulerer ikke varehoteldrift.
Alle transporter udføres i henhold til CMR-loven (Lovbekendtgørelse nr. 602 af 9. september 1986, der suppleres af nærværende)
forretningsbetingelser, indgåede distributionsaftaler og fragtbreve, samt i øvrigt af andre bestemmelser udgivet af Per Damgård Transport ApS, herunder takstoversigter.

Skatter og afgifter

Kunden er ansvarlig for at følge alle gældende toldregler. Kunden fritager Per Damgård Transport ApS for alle krav og holder Per Damgård Transport ApS skadesløs med hensyn til eventuelle udgifter og forpligtelser, som Per Damgård Transport ApS pådrager sig i forbindelse med fortoldning af særlige varer og for alle udgifter eller krav med hensyn til forbrugsafgifter eller toldafgifter, der følger af transporten og levering af specialvarer.

Du kan finde mere information på nedenstående links til reglerne om transport af varer fra Tyskland til:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648296&vId=0

Per Damgård Transport ApS behandler specielle varer på samme måde og under samme betingelser som alle andre pakker, der transporteres af Per Damgård Transport ApS.

Per Damgård Transport ApS vil returnere pakker til afsenderen efter eget skøn eller bortskaffe pakken, hvis Per Damgård Transport ApS eller en kontraheret transportør ikke er i stand til at levere pakken til modtageren (for alkoholholdige drikkevarer, den voksne modtager) af en eller anden grund.

Bortskaffelse eller returnering af pakken sker for kundens regning (inklusive opbevaringsomkostninger, gebyrer, skatter og told). Hvis Per Damgård Transport ApS sender pakken tilbage til kunden, vil en sådan pakke blive sendt tilbage til dens oprindelsessted.

Uden at det berører alle andre rettigheder tilhørende Per Damgård Transport ApS, skal kunden holde Per Damgård Transport ApS skadesløs med hensyn til omkostninger, bøder eller udgifter, der påløber i forbindelse med sådan bortskaffelse, returnering eller alternativ levering.

TRANSPORTENS AFVIKLING
Afhentning 
Alle forsendelser indleveres på fragtcenter, eller kan efter nærmere aftale afhentes på afsenders adresse.
Godset skal være klargjort til transport til aftalt afhentningstid. Eventuel ventetid vil blive faktureret i henhold til gældende timetakst. Det forudsættes endvidere, at læsning foregår uden unødigt tidsforbrug.
Forsendelserne skal være tilgængelige for nødvendig kontrol og optælling (tælbart).
I forbindelse med afhentning, skal der udfyldes en palle-/afhentningsseddel af afsender. Palle/afhentningssedlen afleveres til chaufføren i forbindelse med afhentningen af godset.
Formularerne/palle-afhentningsedler udleveres af Per Damgård Transport ApS  til afsender, inden forsendelsen finder sted.

Aflevering 
Afhentet eller rettidigt indleveret gods afleveres hos modtager mod kvittering førstkommende hverdag efter afhentning/indlevering. Kravet om kvittering kan af afsender frafaldes skriftligt ved bemærkning i fragtbrevet eller med anden skriftlig erklæring. Såfremt afsender har frafaldet kravet om kvittering, sker udlevering eller hensættelse af godset på afsenders ansvar og risiko.
Levering af håndterbare forsendelser til og med 20 kg finder sted ved modtagerens dør.
Øvrige forsendelser leveres ved vognkant så nær modtagers dør som praktisk muligt, på rampe eller til plads, hvor lastbilkørsel uhindret kan ske.
Ønskes op- eller nedbæring af andre forsendelser, skal dette være anført på fragtbrevet, afsender faktureres efter medgået tid i henhold til gældende timetakst.
Såfremt forsendelsen – uanset årsagen – ikke kan afleveres, tages godset med retur til center / terminal. Er modtager ikke hjemme, lægges besked på adressen.
Evt. genkørsel, returnering eller videreforsendelse debiteres afsender. Kan levering ikke umiddelbart finde sted, vil ventetid udover 5 minutter blive faktureret i henhold til gældende timetakst.
Til eller fra mindre øer uden fast broforbindelse, sker afhentning eller levering kun fra/til fastlandshavn. Transport mellem havnen og øerne sker på afsenders regning og risiko.

Restante 
Ønsker modtager selv at afhente godset på et center eller en terminal, skal fragtbrev og gods mærkes ”Restante (samt navn på center eller terminal)”.
Afsender informerer selv modtager om afsendelsestidspunkt.
Afhentning skal ske den følgende hverdag (mandag-fredag) efter indlevering.

Efterkrav 
Stykgods kan sendes som efterkrav med op til værdien af forsendelsen. Efterkravsgebyr i henhold til gældende sats debiteres afsender.
Afsender skal notere efterkravsbeløbet i fragtbrevets efterkravsfelt. Ved efterkrav vil godset kun blive udleveret mod betaling med sædvanlige betalingsmidler, herunder kontanter eller check.
Per Damgård Transport ApS påtager sig ikke ansvar for dækningsløse checks/giro modtaget som betaling for efterkrav, – uanset om checks/giro er udstedt til afsender eller fragtfører.
Såfremt en dækningsløs check er udstedt til fragtfører, forpligter afsender sig til at holde Per Damgård Transport ApS / fragtfører skadesløs.
Postpakker, som defineret nedenfor under overskriften Gods, kan ikke sendes som efterkravsforsendelser.

Ufranko forsendelser
Vi forbeholder os ret til at fakturere afsender(ordregiver), såfremt modtager ikke betaler fragten.

Transporttid 
Per Damgård Transport ApS leverer fra dag-til-dag. Med levering inden kl. 16.00 den efter følgende hverdag.
Modtagere beliggende i særlige gågadeområder, eller modtagere, som f.eks. har indskrænkninger i åbningstiden, må påregne eventuelle tidsmæssige afvigelser i leveringen.
Til enkelte øer uden fast broforbindelse, kan der forekomme to dages leveringstid.
Per Damgård Transport ApS påtager sig ingen risiko for færgeforbindelser, herunder tidsfrekvens.
Farligt gods omfattet af ADR-konventionen, samt de i dansk ret gældende regler om vejtransport af farligt gods, kan afvige fra de normale transporttider, og leveringstidspunkt aftales individuelt i fragtbrev eller distributionsaftale. Det samme er tilfældet med visse former for uhåndterligt gods.
Kunden har pligt til at videregive de relevante oplysninger om godset i god tid forud for optagelsen.

Frihavnsgebyr – lufthavnsgebyr
Dette er beskrivelsen af forholdende på/i havne/lufthavne
1. Vi skal være helt sikker på at godset er mærket med korrekt indleveringsnummer
2. Vi skal henvende os til portvagten
3. Vi bliver henvist til en port
4. Vi skal kører varen frem på ladet af bilen så de kan se indleveringsnummer hvorefter de aflæsser med truck.
5. Vi får udleveret et A4 som indleveringskvittering – de giver ikke POD på vores fragtbreve.
6. Samt diverse adgangskontrol ændringer siden 9-11 terror
Det gælder alle lufthavne i DK og følgende havne: Ålborg, Århus, Nordhavn(frihavn)

Gods 
Godset inddeles i pakker, styk- og partigods, palleforsendelser og hellæs.
Postpakkeforsendelser kan defineres som enkeltkolli-forsendelser på max. 20 kg, og med en total volumen på max. 0,08 m³. Max mål på længste led 1,0 m. max. mål på næstlængste led 1,0 m.
Stykgods defineres som forsendelser over 20 kg, flere kolli til samme modtager, samt værdi- og Efterkravsforsendelser, tobak, spiritus og ADRgods.
Partigods defineres som forsendelser over 3.000 kg til samme modtager.

Palleforsendelser kan bestå af 1/4- 1/2- eller 1/1 paller.
1/4 paller max. 200 kg – max. højde 1,2 m
1/2 paller max. 400 kg – max. højde 1,6 m
1/1 paller max. 1000 kg – max. højde 2,2 m
Hellæs defineres som forsendelser, der fylder en hel vogn/trailer til samme modtager.

Emballering 
Godset skal være forsvarligt emballeret, så det kan modstå almindelig påvirkning ved transport i presenningsopbyggede biler og håndtering på center/terminal. Emballering skal dels sikre godset, og dels at godset ikke forvolder skade på personer, materiel eller andet gods. Afsender er ansvarlig for alle følger af mangelfuld emballering, og forpligtet til at erstatte Per Damgård Transport ApS ethvert tab som følge heraf.

Udelukket fra transport 
Udelukket fra transport er: Levende dyr, lig samt varer, som i henhold til offentlige forskrifter kræver en konstant temperatur.

FRAGTBREVE, DOKUMENTER OG MÆRKNING AF GODS
Fragtbrevet 
CMR-loven, Per Damgård Transport ApS’ fragtbreve, transportaftalen samt nærværende forretningsbetin-gelser, udgør det juridiske grundlag for transporten og den senere fakturering. Afsenderen er ansvarlig for omkostninger og skade, der påføres fragtfører/Per Damgård Transport ApS som følge af de i fragtbrevet angivne oplysninger samt andre oplysninger eller anvisninger, som afsenderen har givet til brug for fragtbrevets oprettelse, er urigtige eller ufuldstændige.
Pr. 1. september 2004 går Per Damgård Transport ApS over til stregkodesystem, hvorfor alle fragtbreve pr. denne dato skal være påført en stregkode, som vores system kan læse.
Ved manglende fragtbrev fra afsender udsteder Per Damgård Transport ApS et servicefragtbrev for afsenders regning. Et servicefragtbrev koster kr. 25,00.

Fragtbrevets indhold 
Der må ikke være uoverensstemmelse mellem gods og fragtbrev m.h.t. antal kolli, godsbeskrivelse (er godset f.eks. emballeret som 1/4-palle, 1/2- palle eller 1/1-palle) m.v., og det er afsenders ansvar, at der er overensstemmelse mellem de i fragtbrevet angivne oplysninger og den fysiske forsendelse, og at fragtbrevet i øvrigt er udfyldt korrekt og tydeligt. Konstaterer Per Damgård Transport ApS efter overtagelsen af en forsendelse, at der er uoverensstemmelse imellem det i fragtbrevet angivne og den fysiske forsendelse, er Per Damgård Transport ApS berettiget til at rette i fragtbrevet, således at dette svarer til den fysiske forsendelse. Når sådanne rettelser foretages, underrettes afsender ved fremsendelse af kopi af originalfragtbrevet med de foretagne rettelser tydeligt anført.
Såfremt forsendelsen udgøres af én eller flere kolli placeret på en palle, der er wrappet eller surret sammen, betragtes den samlede godsmængde som én palleenhed. Fragtbrevet skal derfor ikke påføres antal styk pr. palle eller for den samlede forsendelse, men kun antal palleenheder.
Såfremt afsender ved sådanne enheder alligevel har angivet stykantal i den samlede forsendelse, hæfter Per Damgård Transport ApS alene for palleenheden, og ikke dens individuelle bestanddele.
Såfremt emballeringen ved afhentningen er synlig manglefuld, påføres fragtbrevet begrundet forbehold for manglen.
Ved forkert eller tvetydig angivelse af vægt og volumen eller andet af betydning for fragtberegningen, vil Per Damgård Transport ApS foretage den nødvendige rettelse og orientere afsender herom.

ADR-gods (farligt gods) 
Ved transport af ADR-gods er det afsenders ansvar, at godset er klassificeret korrekt til landevejstrans-port, og at der på fragtbrevet er anført UN-nr., stoffets tekniske navn, klasse, pakkegruppe samt forkortelsen ADR. Det er tillige afsenders ansvar, at godset er korrekt pakket i UN-godkendte emballager, at kolli er korrekt mærket med faresedler, og at sikkerhedskortet indeholder de rigtige oplysninger og anvisninger.
Sikkerhedskortet skal altid medsendes uanset mængde.
Såfremt fragtbrevet og sikkerhedskortet ikke er korrekt udfyldt eller forsendelsen ikke er korrekt mærket, medtages forsendelsen ikke.
Såfremt afsender ikke oplyser, at forsendelsen indeholder ADR-gods, finder erstatningsreglen i CMR-lovens § 13, stk. 2 anvendelse.
ADR-gods faktureres med et ADR-tillæg i henhold til gældende takst.

Mærkning af gods 
Afsender skal mærke hvert enkelt kolli med afsender- og modtageradresse. Ved gods til én modtager, hvor godset er fastgjort til pallen, er én mærkning tilstrækkelig.
Afsender har ansvaret for korrekt mærkning.

Pallebytte 
Per Damgård Transport ApS ombytter alle godkendte EUR-paller. Der kan på begæring oprettes en pallekonto over modtagne og afgivne paller, afsender og Per Damgård Transport ApS imellem, og afsender vil herefter modtage et kontoudtog til d. 1. i hver mdr. Per Damgård Transport ApS accepterer godkendte paller ved kontrolsorteringen på center.
Såfremt afsender ligeledes fører en pallekonto, og der mellem den af Per Damgård Transport ApS og den af afsender førte pallekonto er
uoverensstemmelser, er det den af Per Damgård Transport ApS førte pallekonto, der er gældende.
Pallekontoen skal alene ses som en intern oplysning om, hvor mange paller henholdsvis Per Damgård Transport ApS og afsender har til gode i det interne forhold.
Pallekontoen vil normalt ikke kunne omveksles til penge. Såfremt dette alligevel måtte ske, er prisen på pallerne som fastsat i Per Damgård Transport ApS’ takstblad. Byttepaller skal max stå 5 meter fra indleveringssteddet.

Byttepalleservice
Såfremt Per Damgård Transport ApS instrueres om at bytte paller ved levering af gods og modtager ikke er i besiddelse af en godkendt EUR byttepalle, vil afsender fra Per Damgård Transport ApS blive debiteret de manglende paller. Dokumentation herfor er en kopi af fragtbrevet eller pallekvittering hvorved modtager bekræfter ikke at have haft byttepaller.

Takster, fakturering og betaling 
Ud over Per Damgård Transport ApS’ gældende takster, med hvilke aftager er bekendt, finder følgende særregler anvendelse på distributionen. Vi forbeholder os ret til at efterfakturere, ved forkert afregning.

Fragtberegning 
Per Damgård Transport ApS’ takster gælder fra fragtcenter til modtager. Godset kan efter nærmere aftale og vederlag afhentes på afsenders adresse.
For øer uden fast broforbindelse, gælder taksterne kun til afskibningssted. Der kan dog forekomme leveringer frem til modtager på en sådan ø – mod betaling af særskilt færgetillæg.

Volumengods 
1 m³ = 250 kg fragtpligtig vægt
1 ladmeter = 1500 kg fragtpligtig vægt

Tillæg 
Ekstraydelser som f.eks. op-,ned- eller indbæring, samt terminslevering/tidlig levering m.v., kan aftales og noteres på fragtbrev.
Terminslevering, samt op- ned- eller indbæring af større partier skal anføres på fragtbrevet og aftales med fragtcentret dagen før afsendelsesdagen.
Betaling for ekstraydelser sker i henhold til gældende timepris.

Fragtbetaling 
Betaling for den aftalte periodes transporter sker på basis af tilsendte faktura. Betaling skal finde sted i overensstemmelse med de aftalte betalingsbetingelser. Overskrides forfaldsdagen, betales renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, samt rykkergebyr.
Uanset aftalt betalingsform, bortfalder eventuelle særlige prisaftaler indgået mellem afsender og Per Damgård Transport ApS i sin helhed i tilfælde af forsen betaling.
Ved ordinære prisstigninger udarbejdes nye takstlister, som fremsendes til Per Damgård Transport ApS’ kunder.
Faktura tillægges variabelt olietillæg på basis af oliepriserne d. 25. i foregående måned.
Endvidere tillægges fakturagebyr i henhold til gældende sats.
Per Damgård Transport ApS forbeholder sig ret til, uden varsel, at regulere alle priser, såfremt der pålægges Per Damgård Transport ApS øgede omkostninger fra myndigheder eller andre udefra kommende instanser, på hvilke Per Damgård Transport ApS ikke har indflydelse.

Panteret 
Per Damgård Transport ApS har panteret i gods, som er under Per Damgård Transport ApS’ kontrol, dels for alle på godset hvilende omkostninger – vederlag og lagerleje iberegnet, dels for samtlige Per Damgård Transport ApS’ øvrige fordringer på afsender.
Bortkommer eller ødelægges godset, har Per Damgård Transport ApS tilsvarende ret over erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber eller andre.
Betales Per Damgård Transport ApS’ forfaldne fordringer ikke ved forfald, er Per Damgård Transport ApS berettiget til at sælge så meget af godset, at de samlede fordringer inkl. omkostninger dækkes.

Modregningsforbud 
Hverken afsender eller eventuelle andre fragtbetalere er på noget tidspunkt berettiget til at modregne erstatningskrav eller andre fordringer på Per Damgård Transport ApS i fragten eller Per Damgård Transport ApS tilhørende tilgodehavender.

ANSVAR, REKLAMATION OG ERSTATNING
Alle transporter udføres i henhold til CMR-loven, uanset der er tale om rent indenlandske transporter. Bestemmelserne i dette afsnit omtaler og uddyber udvalgte regler fra CMR-loven. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem loven og nærværende betingelser, går loven forud for betingelserne.

Ansvar 
Per Damgård Transport ApS´ ansvar begynder, når forsendelsen afhentes til befordring, eller ved indlevering på fragtcenter/terminal. Ansvaret ophører, når godset afleveres mod kvittering på den adresse, som afsender har opgivet – eller samme sted uden kvittering, såfremt dette er særskilt aftalt.
Deltager afsender eller modtager i henholdsvis læsning eller aflæsning, overtages ansvaret for godset først, når dette er anbragt på bilen, henholdsvis ophører, når aflæsningen påbegyndes.
Per Damgård Transport ApS er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse, hvis den skyldes afsenders fejl, f.eks. i form af utilstrækkelig emballage, fejlagtig eller ufuldstændig adresse.

Reklamation 
Per Damgård Transport ApS´ ansvar begynder, når forsendelsen afhentes til befordring, eller ved indlevering på fragtcenter/terminal.
Ansvaret ophører, når godset afleveres har modtageren modtaget godset uden i forening med fragtføreren at undersøge dets tilstand, og uden at gøre indsigelse overfor fragtføreren p.g.a. bortkomst eller beskadigelse med angivelse af bortkomstens eller beskadigelsens almindelige beskaffenhed, skal det, hvis intet andet godtgøres, lægges til grund, at han har modtaget godset i den i fragtbrevet angivne tilstand.
Modtagerens kvittering på fragtbrevet uden forbehold, anses i denne sammenhæng som accept af, at godset er modtaget uden reklamation. Indsigelse skal gøres senest ved afleveringen, når det drejer sig om bortkomst eller beskadigelser, der er synlige, og ellers inden 7 dage efter leveringen, søn- og helligdage ikke medregnet. Reklamationen skal være skriftlig.

Erstatning 
Erstatning for hel eller delvis bortkomst af godset beregnes efter godsets værdi på stedet og tidspunktet for overtagelsen til befordring. Erstatningen kan dog ikke overstige 8,33 SDR for hvert kilogram manglende bruttovægt.
Ved SDR forstås de af Den Internationale Valutafond anvendte særlige trækningsrettigheder.
Godtgøres det, at der er lidt skade som følge af forsinkelse, skal Per Damgård Transport ApS erstatte skaden, dog ikke ud over fragtbeløbet. Erstatning for forsinket aflevering skal dog kun betales, hvis modtageren inden 21 dage efter den dag, hvor godset er blevet leveret, skriftligt har meddelt Per Damgård Transport ApS, at man vil påberåbe sig forsinkelsen.
CMR-reglerne kan rekvireres ved henvendelse til fragtcentret.

Lukkedage 
Grundlovsdag er lukket

Forældelse 
Krav mod Per Damgård Transport ApS forældes efter et år efter reglerne i CMR-lovens § 41.

Online Booking